دستهمقالات

رابطه نوع کسب و کار و طراحی سایت

آیا نوع کسب و کار ما با طراحی سایت ارتباط معنا داری دارد و یا نه. شما به عنوان یک شخصی که می خواهید طراحی سایت خود را به شرکت های دیگر بسپارید، آیا برایتان مهم است که شرکت مقابل با چه زبان برنامه نویسی سایت شما را طراحی می کند. [...]